കൊതിയൂരും ഉള്ളി മുളക് ചമ്മന്തി എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല || Ulli Mulakku Chamanathi

കൊതിയൂരും ഉള്ളി മുളക് ചമ്മന്തി എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല || Ulli Mulakku Chamanathi

Onion – 2 big, or 3 small, finely chopped Garlic – 3 big cloves, or 8-9 small cloves, finely chopped Ginger – 1 big piece, finely chopped Tamarind – 1 big …

Delicious Whole Chicken Cooking in Pressure Cooker | Chicken Full Bird Recipe | KitchenCooking

Delicious Whole Chicken Cooking in Pressure Cooker | Chicken Full Bird Recipe | KitchenCooking

Oil – 2 spoons Ginger & garlic paste – 1 spoon Salt – to taste Dhaniya powder – 1 spoon Red chilli powder – 0.5 spoon Turmeric – 1 teaspoon Garam …

Aroma Rice Cooker and Food Steamer Review

Aroma Rice Cooker and Food Steamer Review

HI my name is Diva Evelyn and today we are going to review the aroma rice cooker some of the features are white rice, quick rice, smart steam, brown rice, slow …

Amid economic crisis, food banks are struggling to keep all the newly hungry fed

Amid economic crisis, food banks are struggling to keep all the newly hungry fed

JUDY WOODRUFF: With unemployment soaring, the COVID-19 outbreak is taking a staggering toll on workers. As Stephanie Sy reports, food banks are ramping up their services to meet demand, even as …

FDA: Food Access and COVID-19

Have some empty shelves at your grocery store got you worried? That’s certainly understandable. But we want you to know that there are currently no nationwide shortages of food. Those shelves …

The Try Guys Mystery Box Home-Cooking Challenge

The Try Guys Mystery Box Home-Cooking Challenge

(exciting trumpet music) – Hello, Internet, and welcome to “The Try Guys Mystery Box Challenge” with special guest, social distancing. – Our partners have a few minutes to go through our …